Esteu aquí: Inici » Serveis i tràmits » Estat dels serveis » Indicadors de transparència

Indicadors de transparència

Els indicadors de transparència, són els indicadors objectius per a avaluar el compliment de les obligacions de transparència de l’ens.  La llei de transparència diu que l’ens local ha d’establir procediments per avaluar el compliment de les obligacions de transparència en base a uns indicadors objectius.  Ve a ser una mena d’avaluació de compliment dels ítems de transparència tant en quantitat com en qualitat.

 

El compliment legal ha de ser per a aquestes dos vessants d’indicadors, els ITA i els infoparticipa:

 

  • Index de Transparència dels Ajuntaments (ITA)

imatge-ita

Els Índexs de Transparència que elabora i publica Transparència Internacional Espanya estan exclusivament dirigits a mesurar el nivell de transparència de les corresponents institucions públiques, i això a través de l’avaluació de les dades i la informació que fem públiques els Ajuntaments a la nostra pàgina web, en relació amb els vuitanta indicadors i àrees de transparència de cada Índex.

A continuació veureu aquests 80 indicadors, en relació a la nostra web de Transparència de l’Ajuntament de Pacs del Penedés, els que tenim publicats i els que no actualment, amb els enllaços a l’apartat corresponent:

ITA Si/No
A1 – Informació sobre càrrecs electes i personal
1. S’especifiquen dades biogràfiques de l’Alcalde i dels regidors de l’Ajuntament  Si
2. S’especifiquen les direccions electròniques de l’Alcalde i de cada un dels regidors i regidores  Si
3. Es publica l’agenda insitucional de l’Alcalde  Si
4. Es publica de forma completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament  Si
5. Es publica en un apartat específic de la web la relació individualitzada de càrrecs de confiança i l’import individual o col·lectiu de les seves retribucions  Si
6. Es publica l’Oferta de Treball Municipal i el desenvolupament de la mateixa  Si
A2 – Informació sobre organització i patrimoni
10 – Està aprovada l’Agenda 21 Local i/o el Pla Estratègic Municipal  No
11. Es publica la relació detallada de cotxes oficials (propis o de lloguer) adscrits a l’Ajuntament  Si
12. Es publica l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament  Si
7. S’especifiquen els diferents òrgans de govern i les seves respectives funcions  Si
8. S’especifiquen les dades bàsiques d’òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així com els enllaços a les seves webs  Si
9. Es publica de forma completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) o Plantilles de Personal dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, indicant de forma expressa els càrrecs de confiança  Si
A3 – Informació sobre normes i institucions municipals
13. Es publiquen les ordres del dia prèvies al Ple Municipal  Si
14. Es publiquen les actes íntegres del Ple Municipal  Si
15. Es publiquen els acords complerts de les Juntes de Govern, i les actes íntegres quan actuen per delegació del Ple  Si
16. Es poden seguir en directe per la web i/o queden emmagatzemats a la web municipal els videos dels Plens municipals  Si
17. Existeix i es publica un “Codi ètic o de bon govern” de l’Ajuntament  No
18. Es publiquen les resolucions judicials que afecten a l’Ajuntament  Si
B1 – Característiques de la pàgina web de l’Ajuntament
19. S’ha implementat un portal de transparència a la web de l’Ajuntament  Si
20. Existeix un cercador intern clarament visible a la web de l’Ajuntament  No
B2 – Informació i atenció a la ciutadania
21. Es pot veure a la portada d’inici el Mapa de la pròpia web de l’Ajuntament  Si
22. Es publiquen dades sobre les preguntes rebudes de la ciutadania i/o organitzacions  Si
23. Es publica el catàleg general de serveis, així com la seu dels serveis i equipaments de l’entitat, amb direcció, horaris d’atenció i enllaços a les seves pàgines web i correu electrònic  Si
24. Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius amb indicació de l’objecte, tràmit, terminis, sentit del silenci administratiu així com els formularis associats i/o tramitació electrònica  Si
25. S’informa a la web sobre la situació i talls de trànsit, i/o incidències en els serveis municipals  Si
26. Es recull a la web informació actualitzada sobre la situació mediambiental del municipi (contaminació ambiental i acústica)  No
27. Es contempla a la web municipal un espai d’opinió i propostes als grups polítics municipals  No
28. Es contempla a la web un espai reservat a les associacions de veïns i es publica una relació de temes o preguntes formulades per les associacions  Si
29. Existeixen a la web forums de discussió o perfils de xarxes socials  Si
B3 – Grau de compromís amb la ciutadania
30. Existeix i es publica un Reglament de Participació Ciutadana  Si
31. Existeix i s’informa sobre els consells municipals i altres canals de participació ciutadana i es publiquen els acords, informes o propostes  Si
32. Es possibiliten les suggerencies i la participació ciutadana en l’elaboració de plans econòmics i pressupostos municipals  No
33. Existeix i s’informa sobre cartes de servei municipals i el grau de compliment dels compromisos establerts No
34. Existeixen i es publiquen els resultats d’enquestes sobre prestació de serveis  No
C1 – Informació comptable i presupostària
35. Es publiquen les modificacions presupostàries aprovades pel Ple Municipal, Junta de Govern, Alcalde o regidor delegat  Si
36. Es publiquen els pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals  Si
37. Es publiquen els informes en relació amb l’estabilitat pressupostària emesos per l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal  Si
38. Es publiquen els indicadors d’Autonomia Fiscal (Drets reconeguts nets d’ingressos tributaris/Drets reconeguts nets totals)  Si
39. Es publiquen els indicadors de capacitat o necessitat de financiació en termes d’estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit)  Si
C2 – Transparència en ingresos, despeses i deute municipal
40. Es publiquen els ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris / Nº d’habitants)  Si
41. Es publica la despesa per habitant (Obligacions reconegudes netes / Nº d’habitants)  Si
42. Es publica la inversió per habitant (Obligacions reconegudes netes “Cap.VI i VII” / Nº d’habitants)  Si
43. Es publica el Període Mitjà de Pagament  Si
44. Es publiquen els informes trimestrals relatius a les mesures per lluitar contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors  Si
45. Es publica l’import del deute municipal consolidat i l’evolució comparativa amb exercicis anteriors  Si
D1 – Procediment de contractació de serveis
46. S’informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de la Mesa de Contractació  Si
47. Es publiquen les actes de la Mesa de Contractació  Si
D2 – Proveïdors i cost dels serveis
48. Es publica la llista i/o quantitat de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l’Ajuntament  Si
49. Es publica informació sobre el cost efectiu dels serveis finançats amb taxes o preus públics  Si
E1 – Plans d’ordenació urbana i convenis urbanístics
50. Es publica el POUM, els mapes i plànols de detall  Si
51. Es publiquen les polítiques i programes de l’Ajuntament relatius a Medi Ambient, així com els informes de seguiment dels mateixos  No
52. Es publiquen els estudis d’impacte ambiental, paisatgístic i evaluacions de risc relatius a elements mediambientals  Si
53. Es publiquen (i es mantenen publicades) les modificacions aprovades del POUM i els plans parcials aprovats  Si
54. Es publica informació precisa dels convenis urbanístics de l’Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució  Si
55. Es publica informació precisa sobre els usos i finalitats del sòl  Si
E2 – Anuncis i licitacions d’obres publiques
56. Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l’Ajuntament  Si
57. Es publiquen els projectes, plecs i criteris de licitació de les obres públiques  Si
58. Es publiquen les modificacions, reformes i complements dels projectes de les obres més importants  Si
E3 – Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions
59. Es publica el llistat d’empreses que han concorregut a la licitació d’obres públiques  Si
60. Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants  Si
E4 – Obres públiques, urbanisme i infraestructures
61. S’aporta informació precisa sobre cada una de les obres més importants d’infraestructura en curs (objectius, responsable, contractista, import i periode d’execució)  No
62. Es difon periòdicament (semestralment) informació sobre les obres d’infraestructura realitzades i/o aprovades pendents d’execució  No
63. Es publica la inversió en infraestructures per habitant: despeses de l’exercici (executats) en inversió (capitol 6) en infraestructures / Nº d’habitants  Si
64. Es publica la proporció d’ingressos urbanístics: Ingressos derivats de l’urbanisme / Ingressos totals  Si
F1 – Planificació i organització
65. Es publiquen els Plans i Programes anuals i plurianuals en els que es fixen objectius concret, així com les activitats, mitjans i temps previst per al seu desenvolupament  No
66. Es publica un organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions de dependència  Si
67. Es publiquen els informes interns dels òrgans d’assessorament jurídic i de la intervenció quan són definitius  Si
F2 – Contractes, convenis i subvencions
68. Es publiquen tots els contractes formalitzats, amb indicació de l’objecte, l’import de licitació i adjudicació, procediment, instruments, número de licitadors i identitat dels adjudicataris  Si
69. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats  Si
70. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els contractes menors formalitzats amb informació detallada dels imports i adjudicataris  Si
71. Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats mitjançant cada procediment previst a la legislació de contractes del sector públic  Si
72. Es publica la relació de convenis subscrits, amb menció de les parts signants, objecte i les obligacions econòmiques conveniades  Si
73. Es publiquen les subvencions i ajudes públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris  Si
F3 – Alts càrrecs de l’Ajuntament i entitats participades
74. Es publiquen les retribucions percebudes pels alts càrrecs (càrrecs electes o directors generals) de l’Ajuntament i dels màxims responsables de les entitats participades  Si
75. Es publiquen les indemnitzacions percebudes en el cas d’abandonament del càrrec  Si
76. Es publica el Registre d’Interessos d’Activitats i Béns dels alts càrrecs de l’Ajuntament  No
F4 – Informació econòmica i presupostària
77. Es publica la relació d’immobles, tan propis com en règim de lloguer ocupats i/o adscrits a l’Ajuntament  Si
78. Es publiquen els pressupostos amb la descripció de les partides i la informació actualitzada sobre l’estat d’execució (trimestralment)  Si
79. Es publiquen els Comptes Anuals de l’Ajuntament (Balanç, Compte de resultat econòmico-patrimonial, Memòria i Liquidació)  Si
80. Es publiquen els informes d’auditoria de comptes i/o fiscalització per part dels òrgans de control extern, tant de l’Ajuntament com de les entitats del sector públic municipal  No
  • Indicadors Infoparticip@ de la Universitat Autònoma de Barcelona

imatge-infoparticipa

Aquest indicadors són elaborats per un grup d’investigació, reconeguts per la Universitat Autònoma de Barcelona, i per la Generalitat de Catalunya, que avaluen les webs dels Ajuntaments en lo que es refereix al funcionament de la transparència.

Accedeix als indicadors infoparticipa de l’Ajuntament de Pacs del Penedés