Esteu aquí: Inici » Informació institucional i organitzativa » Informació institucional » Competències i funcions

Competències i funcions

Les competències i funcions es troben regulades en La Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, modificada per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat, i per la normativa sectorial i en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per la Llei de Bases de Règim Local 7/1985.