Esteu aquí: Inici » Informació institucional i organitzativa » Informació institucional » Competències i funcions

Competències i funcions

Si no saps quines són les accions pròpies d’aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

 

competencies-i-funcions

 

Organització Municipal

L’Alcaldia

L’Alcaldia és l’òrgan executiu unipersonal d’existència necessària a la Corporació. Les seves funcions són les inherents a la condició de Presidència de la Corporació Municipal que ostenta, i es reparteix les competències municipals amb el Ple. Així, per exemple, l’Alcaldia, a més de presidir les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, té atorgades certes potestats per la legislació, com poden ser entre altres, dictar bans, nomenar i cessar els Tinents/Tinentes d’Alcaldia i adoptar les decisions pertinents sempre dins del seu àmbit competencial (Llei de Règim Local).

Plens municipals  

Les sessions ordinàries del mandat 2015-2019, tindran lloc el tercer dilluns no festiu de cada mes, a les 20:30h, amb excepció del mes d’agost, que no es celebren sessions.

El Ple és l’òrgan legislatiu, i per tant, de representació de la sobirania popular, per excel·lència de la Corporació, i està integrat per tots els regidors i regidores elegits en sufragi. Ostenta, així mateix, la important funció de control dels òrgans de govern de l’Ajuntament. El Ple, que es reuneix en sessions públiques, adopta les seves decisions per uns sistemes de majories que variaran en el seu nivell de qualificació depenent de la matèria sobre la que es decideix. El Ple Municipal exerceix competències en matèries com l’alteració dels límits municipals, l’aprovació de les Ordenances, l’aprovació inicial del Planejament General, així com decidir sobre les matèries de mocions de censura i qüestions de confiança sobre l’òrgan de govern unipersonal, l’Alcaldia.